داروخانه کیهان


هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید

keyhanpharmacy@gmail.com

با ما در تماس باشید

88277635 - 021

آدرس

تهران : گیشا , کوی نصر , کوچه دوم , پلاک 23 , داروخانه کیهان2020-02-16 18:34:52 بازدید: 306

اشنایی با اوتیسم

اوتیسم چیست؟

اوتیسم یک اختلال تکامل عصبی شدید با سن شروع قبل از 3 سالگی است که بخشی از یک طیف بیماری های

عصبی تحت عنوان بیماری های طیف اوتیسم (ASD یا Autism Spectrum Disorders) شامل اوتیسم، سندرم آسپرگر، سندرم رت، اختلال رشد فراگیر نامشخص و اختلال فروپاشنده دوران کودکی را تشکیل می دهد.شیوع این بیماری در پسران 4 برابر بیشتر از دختران است.

شاخص ترین علایم بالینی و فنوتیپی اوتیسم عبارت است از:

اختلالات وسیع در برقراری روابط اجتماعی،

 ارتباطات رفتاری،

آشفتگی های کلامی یا عدم توان تکلم

و نیز علاقه شدید به انجام حرکات تکراری وکلیشه ای

علائم در کودکان:

کودکان اوتیستیک دارای تأخیر در توانایی های  حرکتی  هستند. تأخیر در توانایی های حرکتی در کودکان  اوتیستیک متنوع میباشد و شامل تاخیر در نشستن،خزیدن، راه رفتن و نیز قدم برداشتن غیر طبیعی، کنترل ضعیف وضعیتی و نیز ناتوانی در برنامه ریزی حرکتی میباشد.

در افراد اُوتیستیک ممکن است رفتارهاي زیر نیز بروز کند :

1- اصرار بر یکنواختی و مقاومت در برابر تغییرات.

2- در بیان نیاز هاي خود دچار مشکل هستندو به جاي استفاده از کلمات از اَداها و اشاره استفاده می کنند .

3- تکرار کلمات ،خنده نابجا ، گریه بی مورد ، نشان دادن استرس و نگرانی بی علت .

4- ترجیح می دهند که تنها باشند.

5- پرخاشگري

6- به سختی با دیگران رابطه برقرار می کنند .

7- دوست ندارند که کسی را بغل کنند و یا اینکه کسی آنها را بغل کند .

8- تماس چشمی ندارند و یا اینکه بسیار کم است .

9- با روشهاي معمول آموزشی نمی توانند چیزي بیاموزند.

10- بازي هاي غیر عادي انجام می دهند.

11- اشیاء در حال چرخش را دوست دارند و خود نیز سعی می کنند اشیاء را به حالت چرخش در بیاورند .

12- دلبستگی غیر عادي به بعضی از اشیاء پیدا می کنند.

13- از نظر فعالیت هاي فیزیکی ، فعالیت زیادتر و یا کمتري نسبت به کودکان سالم دارند

14- اگرچه آزمایشات شنوائی بر روي آنها سالم بودن شنوائی آنها را ثابت می کند اما در برابر نام خود و

دستورات کلامی خود را بی تفاوت نشان می دهند .

15- حرکات بدنی آنها به صورت نرم و عادي نیست.

علت بروز این بیماری:

بنظر می رسدکه یک اختلال در سیستم عصبی که باعث عدم عملکرد صحیح مغز می شود در ایجاد این بیماري مؤثر می باشد. تعداد کودکان مبتلا به اوتیسم در حال رشد است. هرچند درمان و شفاي کاملی براي درمان اوتیسم وجود ندارد، اما درمان جدي و بموقع اوتیسم تغییرات بزرگی در زندگی کودکان مبتلا به بیماري ایجاد می کند. این اختلال در بیماران اُوتیستیک باعث می شود که مغز نتواند در زمینه رفتارهاي اجتماعی و مهارتهاي ارتباطی به درستی عمل کند . کودکان و بزرگسالان اُتیستیک در زمینه ارتباط کلامی و غیر کلامی ، رفتارهاي اجتماعی ، فعالیتهاي سرگرم کننده و بازي داراي مشکل می باشند . اسکن هاي مغزي در بعضی موارد نشان داده است که مغز کودکان اُوتیسیک از نظر اندازه و ساختار با مغز کودکان سالم متفاوت است.

در حال حاضر تحقیقات فراوانی در رابطه با احتمال دخالت عوامل ژنتیکی و عوارض داروئی در بروز اُتیسم در حال انجام است .در بعضی از خانواده ها مشاهده شده است که اُوتیسم مانند بیماریهاي ژنتیکی از نسلی به نسل دیگر منتقل می شود که این خود می تواند تئوري ژنتیکی بودن اُوتیسم را در بعضی موارد ثابت کند . ولی در بسیاري از موارد هم مشاهده شده است که سابقه اُوتیسم درخانواده و یا اقوام وجود نداشته است. محققین دیگري نیز معتقدند که تحت شرایط خاصی تعدادي از ژنهاي ناپایدار باعث اختلال در عملکرد مغز و در نهایت بروز اُوتیسم می شوند . تعداد دیگري از محققین نیز بر روي احتمال بروز اُوتیسم در دوران بارداري تحقیق می کنند . آنها معتقدند که یک عامل ویروسی ناشناخته ، اختلال متابولیسمی ، و یا آلودگی به مواد شیمیائی محیطی در دوران بارداري می تواند عامل ایجاد این بیماري باشد. احتمال بروز اُوتیسم در کودکانی که بیماري هائی مانند سندرم ژن ایکس حساس ، توبروس سلروسیس ، سندرم روبلا ، و فنیل کتنوریاي درمان نشده داشته باشند بیشتر است . بعضی از مواد خطرناك مانند جیوه نیز که در دوران بارداري وارد بدن مادر شوند می توانند احتمال بروز اُوتیسم را افزایش دهند .

عواملی که خطر ابتلا به اوتیسم را افزایش می دهند:

 همه کودکان از هر نژاد و یا ملیتی ممکن است دچار بیماري اوتیسم شوند، اما عواملی خاص که در ادامه می آیند می توانند خطر این بیماري را افزایش دهد، این عوامل شامل:

 • جنسیت کودك: پسرها چهار تا پنج برابر بیشتر در خطر ابتلا به بیماري اوتیسم هستند.
 • سابقه خانوادگی: در خانواده هایی که یک کودك مبتلا به اوتیسم وجود دارد، خطر اینکه کودکی دیگر با این بیماري داشته باشند بیشتر است. همچنین خیلی غیرمعمول نیست که پدر و مادر و یا سایر اقوام نزدیک کودك مبتلا به اوتیسم، در ارتباط با دیگران و... مشکلاتی داشته باشند.
 • سایر اختلالات: کودکانی که بیماري خاصی دارند بیشتر از کودکان سالم در خطر ابتلا به بیماري اوتیسم هستند.
 • سن والدین: ممکن است بین سن والدین و ابتلاي کودك به اوتیسم رابطه اي وجود داشته باشد. اعتقاد بر این است که فرزندان والدین بزرگسال بیشتر از دیگران در خطر ابتلا به این بیماري هستند. با اینحال تحقیقات بیشتري در این رابطه مورد نیاز است.

پیشگیري از اوتیسم:

هنوز هیچ راهی براي پیشگیري از ابتلاي کودك به اوتیسم یافت نشده است. با اینحال با درمان بموقع بیماري بهبود یافته و مهارت هاي اجتماعی و کلامی کودك ارتقا پیدا می کند. اگر کودك شما مبتلا به اوتیسم است با مراجعه به مشاوران و متخصصان براي آشنایی با راههاي مختلف بهبود کودك، به کودکتان کمک نمایید. درمان بموقع براي کودك مفید بوده، زندگی را براي او آسان تر کرده و از افزایش شدت بیماري اوتیسم پیشگیري می نماید.

تشخیص اُوتیسم:

براي تشخیص این بیماري هیچ تست پزشکی وجود ندارد. براي تشخیص اُوتیسم در یک کودك باید رفتار ، ارتباط و سطح رشد ذهنی کودك به دقت بررسی شود . از آنجائی که بعضی از علائم این بیماري با بعضی از بیماري هاي دیگر مشترك است ممکن است متخصصین آزمایشها و تست هاي پزشکی متفاوتی را براي کودك تجویز کنند تا از وجود یا عدم وجود مشکلات دیگر در کودك مطمئن شوند.

با یک بررسی کوتاه در یک جلسه ممکن نیست که بتوان به طور قطع وجود اُوتیسم را در کودکی ثابت کرد. مشاهدات والدین و بررسی کامل مراحل رشد کودك از لازمات تشخیص اُوتیسم در یک کودك می باشد . در نگاه اول ممکن است کودك اُوتیستیک به نظر عقب مانده ذهنی ، داراي اختلال رفتاري ، داراي مشکل شنوائی و یا داراي رفتارهاي عجیب به نظر برسد .البته ممکن است تمام این علائم در یک کودك اُوتیستیک وجود داشته باشند که این امر خود باعث مشکلتر شدن تشخیص میشود.

تشخیص زودهنگام:  تحقیقات نشان داده است که تشخیص زودهنگام اُتیسم در درمان و بهبود وضعیت کودکان مبتلا بسیار مؤثر است. هر چقدر زودتر بتوان اُتیسم را در یک کودك تشخیص داد ، زودتر هم می شود از برنامه هاي درمانی براي کمک به این کودکان بهره برد .

اوتيسم يك بيماري روانی نيست:

كودكان مبتلا به اوتیسم كودكان سركشی نیستند كه خود رفتارهایشان را انتخاب كرده باشند. اوتیسم به دلیل داشتن والدین بد ایجاد نمی گردد، به علاوه هیچ عامل روان شناختی خاصی در خصوص تأخیر رشد كودك شناخته نشده است.

باورهاي غلط درباره اوتيسم:

 • كودكان مبتلا به اوتیسم هرگز ارتباط چشمی برقرار نمی كنند .
 • كودكان اوتیستیك نبوغ دارند .
 • كودكان مبتلا به اوتیسم صحبت نمی كنند .
 • كودكان اوتیستیك قادر به نشان دادن محبت خود نیستند

بیماری های دیگری که میتواند در کنار اوتیسم با ایجاد تداخل در مغز بروز کنند:

 • Fragile X syndrome: یک بیماری ارثی می باشد که از کم هوشی ناشی می شود. در این بیماری ژن ها قادر نیستند پروتئین کافی را برای سلول (به خصوص سلول مغز) تولید کنند.
 • Mental retardation  (عقب ماندگی ذهنی)
 • Tuberous sclerosis(تصلب بافت ها)
 • Seizures(صرع)

نشانه ها و آزمایشات:

اگر نوزاد شما دچار مشکلات زیر بود، حتما او را نزد پزشک ببرید:

 • در 12 ماهگی، هنوز چیزی نمی گوید (منظور گفتن همان کلمات ناواضح است)
 • در 12 ماهگی، اشاره نمی کند و یا "بای بای" نمی کند.
 • در 16 ماهگی، یک لغت هم نمی گوید.
 • در 24 ماهگی، دو لغت نمی گوید.
 • از دست دادن تکلم و یا مهارت های اجتماعی در هر سنی

 

KEYHAN

هرگونه انتقاد و پیشنهاد خود را با ما در میان بگذارید

آدرس : تهران - گیشا - کوی نصر - کوچه دوم - پلاک 23 - داروخانه کیهان

تلفن تماس : 88277635 - 021

ایمیل :keyhanpharmacy@gmail.com

logo-samandehi

Desing By adib-it Group